bolha.com svetuje

21. 06. 2021

ENERGETSKA IZKAZNICA – Izjeme in pravila po novem

Ekipa bolha.com
3 min

Energetske izkaznice se v Sloveniji izdelujejo od leta 2013. Predpisane so bile na podlagi Energetskega zakona, ki je določal obveznosti in izjeme, v katerih predložitev izkaznice ni bila potrebna. Leta 2019 je zakon nabor situacij v katerih je bila izkaznica obvezna nekoliko razširil, danes pa te obveznosti ureja Zakon o učinkoviti rabi energije, ki je pričel veljati konec leta 2020.

Vse izdelane energetske izkaznice so evidentirane v registru energetskih izkaznic, ki ga vodi ministrstvo pristojno za energijo, vidne pa so v javnem vpogledu registra nepremičnin.

Pogled na ključe z obeskom v obliki hiše, ki predstavlja trajnostno bivanje.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe ali dela stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč tudi predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice. Pri novih stavbah priporočil za izboljšanja v izkaznici ne boste našli.

Kdo izdeluje energetske izkaznice?

Energetske izkaznice izdelujejo neodvisni strokovnjaki z licenco na zahtevo stranke (lastnika ali uporabnika nepremičnine). Seznam neodvisnih izdelovalcev energetskih izkaznic je dostopen na:

Izdajatelji izkaznic pa so podjetja oziroma pooblaščene pravne osebe, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju:

Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico potrebuje vsak, ki stavbo ali del stavbe zgradi, proda ali odda. Predložiti jo mora kupcu ali najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe.

Pri prodaji ali oddaji stavbe ali dela stavbe mora lastnik zagotoviti, da se energetski kazalniki navedejo že v oglasu.

Osebe javnega sektorja morajo zagotoviti energetsko izkaznico za vse stavbe s celotno uporabno površino nad 250 m², ki so v njihovi lasti ali uporabi.

Kadar je predmet prometa z nepremičnino novogradnja, ki se trži še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora lastnik kupca/najemnika seznaniti z izkazom o energetskih lastnostih stavbe, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov.

Kdaj izkaznica ni potrebna?

Energetske izkaznice ne potrebujete:

  • Pri oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta.
    Vendar pozor! Če boste najemno pogodbo po poteku takšne pogodbe (npr. 11 mesecev) podaljšali, ste dolžni energetsko izkaznico predložiti ob sklenitvi zaporedne pogodbe, s katero se skupna dolžina trajanja najema podaljša prek enega leta. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o oddaji v najem.
  • Če nepremičnino oddajate najemniku, ki je bil pred najemom njen lastnik, ali je imel na naslovu nepremičnine prijavljeno začasno ali stalno prebivališče.
  • Če je predmet vaše nepremičninske transakcije- stavba, ki se uporablja za obredne namene ali verske dejavnosti,

- industrijska stavba ali skladišča, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev (neogrevana, nehlajena)
- nestanovanjska kmetijska stavba, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
- enostaven ali nezahteven objekt,
- samostojna stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2 ali
- nevzdrževana, zapuščena ali dotrajana stavba, ki se šteje za neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč.

  • Pri  prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev.
  • Pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku.
  • Pri  izročitvi nepremičnine v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti na podlagi sklepa o izročitvi zapuščine, kadar ni dedičev.

Veljavnost energetske izkaznice

Vsaka energetska izkaznica je veljavna deset let. Možno pa je pridobiti novo izkaznico še pred potekom stare (npr. če je nepremičnina doživela energetsko sanacijo in se je njena energetska učinkovitost izboljšala).

Stavba ali posamezni del stavbe ne more imeti dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic. Nova energetska izkaznica za posamezno stavbo ali posamezni del stavbe razveljavi prejšnjo.

Nadzor in globe

Nadzor glede navajanja energetskih kazalnikov v nepremičninskih oglasih izvaja tržni inšpektorat, za ostale nadzore izvajanja zakona v zvezi z energetskimi izkaznicami je pristojen inšpektorat za energijo.

Če najemniku (s katerim sklepate najemno pogodbo za obdobje enega leta ali daljše) ali kupcu nepremičnine energetske izkaznice ne predložite najkasneje ob sklenitvi pogodbe, vas inšpektor lahko oglobi s 300 evri. Enaka globa vas lahko doleti, če pri oglaševanju takšne nepremičnine ne navedete energetskih kazalnikov.

In še opozorilo: navedba »EI je v izdelavi«, kar je zaslediti pri množici nepremičninskih oglasov ni več dopustek ali izgovor, zaradi katerega bi vam bil inšpektor pripravljen pogledati skozi prste. Na to inšpektorji že opozarjajo.

Članek je pripravila: Vesna Levstek