Nepremičnine

03. 12. 2020

Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba in njegov vpliv na kakovost nepremičninskega posredovanja

Ekipa bolha.com
3 min

Na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje smo v letu 2019 z željo po dvigu kakovosti nepremičninskega posredovanja uvedli certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba. Z njim smo želeli potrošnikom hkrati olajšati odločitev ob izbiri nepremičninske družbe, saj certifikat predstavlja enostaven način za izkazovanje višjih standardov pri poslovanju nepremičninskih družb. Kljub bistvenemu dvigu kakovosti, ki ga je panoga doživela od uveljavitve Zakona o nepremičninskem posredovanju v letu 2003, si v združenju še vedno prizadevamo, da bi z najrazličnejšimi ukrepi kakovost storitev, s tem pa tudi ugled nepremičninskih posrednikov in pravno varnost njihovih strank, še izboljšali.

Nasmejan nepremičninski posrednik pozdravlja par v pisarni in se rokuje z žensko.

Osnovni pogoj za pridobitev certifikata je, da je gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti posredništvo v prometu z nepremičninami. Ostali pogoji v celoti sledijo potrebam trga in so plod intenzivne strokovne razprave v okviru združenja. Skupno pravilnik določa 15 temeljnih pogojev, od katerih so nekateri zelo splošni in primerljivi tudi z drugimi dejavnostmi (nekaznovanost odgovornih oseb in gospodarske družbe, vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev, plačevanje davkov, prispevkov in drugih javnopravnih dajatev), drugi pa so specifični in se nanašajo na dejavnost posredništva v prometu z nepremičninami. Med temi lahko izpostavimo:

  • nekaznovanost za nekatere težje prekrške, ki jih določa Zakon o nepremičninskem posredovanju

Certifikat tako lahko nepremičninska družba pridobi le, če sama ali njena odgovorna oseba v zadnjih 5 letih ni bila z globo pravnomočno kaznovana za prekršek po 1., 3., 5., 11. ali 12. točki prvega odstavka 34. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju.

  • zavezanost k spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

Certifikat lahko pridobi le nepremičninska družba, ki je podpisala izjavo o zavezi k spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami.

  • delovne izkušnje pri posredovanju v prometu z nepremičninami

Za nepremičninsko družbo mora na podlagi zaposlitve ali drugega pogodbenega razmerja naloge nepremičninskega posrednika opravljati vsaj ena oseba z vsaj 5 leti delovnih izkušenj pri posredništvu v prometu z nepremičninami.

  • zagotavljanje rednega izobraževanja in usposabljanja nepremičninskih posrednikov

Imetnik certifikata mora zagotavljati redno izobraževanje oz. usposabljanje za vse osebe, ki zanj na podlagi zaposlitve ali drugega pogodbenega razmerja opravljajo naloge nepremičninskega posrednika, pri čemer se mora v koledarskem letu pred podajo vloge za pridobitev certifikata vsaj 40% teh oseb udeležiti vsaj 1 izobraževanja.

  • nadstandardno zavarovanje odgovornosti

Nepremičninska družba mora imeti sklenjeno zavarovanje poklicne in splošne odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami v skladu z zakonskimi določili, ki vsebuje najmanj zavarovanje poklicne odgovornosti in zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz pisarniške dejavnosti z vključenim zavarovanjem delodajalčeve odgovornosti.

  • sprejeti notranji akti za varovanje osebnih podatkov in preprečevanje pranja denarja.

Nepremičninska družba mora imeti za namen notranjega in zunanjega nadzora nad skladnostjo poslovanja sprejete ustrezne notranje akte za varstvo osebnih podatkov in za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za dejavnost posredništva v prometu z nepremičninami.

Prepričani smo, da lahko nepremičninske družbe, ki navedene pogoje izpolnjujejo, bolj kakovostno in učinkoviteje izvajajo storitve za svoje naročnike kot tiste, ki pogojev ne izpolnjujejo. Potrošniki tako s pomočjo certifikata lažje najdejo primerno nepremičninsko družbo, ki jih bo strokovno in varno vodila skozi celoten postopek prometa z nepremičnino.

Certifikat se na podlagi izpolnjevanja pogojev s posebnim sklepom podeli za obdobje koledarskega leta, vsi prejemniki certifikata pa so ažurno vpisani v katalog imetnikov certifikata, ki je javno objavljen na spletnih straneh Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Na ta način lahko interesenti v vsakem trenutku preverijo, če določena nepremičninska družba izpolnjuje predpisane pogoje.

Članek pripravil: Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami