Nepremičnine

15. 02. 2021

Pri nakupu bodite pozorni tudi na funkcionalna zemljišča in skupne prostore

Ekipa bolha.com
4 min

Tudi nemotena uporaba zemljišča za dostop do večstanovanjske stavbe, parkiranje ali garažiranje ter redno vzdrževani skupni prostori so pri nakupu ali najemu nepremičnine čedalje pomembnejši pogoj za dokončno odločitev.

Par z nepremičninsko agentko pregleduje pomembne dokumente.

Vedno večja ozaveščenost in pozornost

Vedno pogostejša so vprašanja strank, povezana s tistimi deli zgradbe, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov in z zemljiščem, na katerem objekt stoji. Bodoči uporabniki posameznih in skupnih etažnih delov morajo biti pozorni tudi na predvidene stroške obratovanja in vzdrževanja, predvsem pa naj jih zanimajo udobnost in zakonitost dostopa do bodočega doma ter nemoteno parkiranje. Zagotovljeno parkirno mesto za osebno vozilo na zemljišču pred stavbo brez bojazni, da se bo na njem znašla kakšna kazen, redarska odredba ali odvoz vozila, je vedno večja vrednota, predvsem na gosto naseljenih predelih večjih mest.

Pomembne so informacije o tem ali bo imel uporabnik nepremičnine, torej stanovanja v večstanovanjski stavbi, urejen in nemoten dostop po zemljišču, ki naj bilo v lasti etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe, ali je urejeno parkiranje pred stavbo oziroma v bližini in ali bo lahko nemoteno uporabljal tudi skupne prostore.

Nekaj težav še pri objektih iz časov »družbene lastnine«

V novejših večstanovanjskih stavbah težav z uporabo zemljišča, ki zajema tudi dovoz, klančine, skupno parkirišče pred stavbo ali pod njo, pravzaprav ni, saj morajo investitorji glede na velikost stanovanj predvideti tudi določeno število parkirnih prostorov, ki jih kupec kupi skupaj s stanovanjem.

Večina večstanovanjskih stavb, ki ima še danes težave z urejanjem pripadajočih zemljišč, je bila zgrajena v času družbene lastnine, ko so bili v družbeno usmerjeni ali organizirani stanovanjski gradnji komunalno opremljeni stanovanjski kompleksi načrtovani v prostorskih aktih lokalne skupnosti. Občine so praviloma prenesle zemljišča na gradbena podjetja, ki so izvajala gradnjo ali pa so nastopala kot investitorji. Po koncu gradnje bi se morala urediti lastninska razmerja, ki pa se zaradi več razlogov niso. Pogosto in razmeroma hitro spreminjajoča se zakonodaja, predvsem pa nezainteresiranost in nezaznavanje potrebe po urejanju lastnine »naših« stvari pa tudi pozneje niso kaj prida pripomogli k urejanju danes vedno pomembnejšega vprašanja funkcionalnih in pripadajočih zemljišč bloka in dovoznih cest ter poti.

Posledice velike menjave sistemov in predvsem logike, dojemanja ter zaznavanja lastništva in lastnine v zadnjih desetletjih nosijo zdajšnji etažni lastniki. V večstanovanjskih stavbah se postopki za dokončanje etažne lastnine počasi zaključujejo, saj trajajo več let, povezani pa so tudi s stroški in aktivnostmi, predvsem upravnikov in odvetniških družb.

Večje udobje – večji stroški

Stroški upravljanja in vzdrževanja skupnih delov v večstanovanjski stavbi so danes precejšen izdatek. Upravnik in njegovi pogodbeniki skrbijo za urejenost in čistočo skupnih prostorov, opravljajo razna popravila, skrbijo za to, da je počiščeno pred vhodom v stavbo, pred zabojniki za smeti, da so pozimi očiščene vse poti, da so parkirišča (če jih večstanovanjska stavba ima) na zemljišču urejena, da se izvajajo redna vzdrževalna dela in tudi nove investicije. Za to udobje, ki ga dobimo z nakupom ali najemom nepremičnine v večstanovanjski stavbi, seveda vsak mesec prejmemo položnico tudi od upravnika večstanovanjske stavbe; tako stranko še posebej zanima, kako skrben gospodar je upravnik.

Nemotena uporaba zemljišča za dostop do večstanovanjske stavbe, za parkiranje ali garažiranje in tudi urejenost večstanovanjske stavbe z vidika rednega vzdrževanja in novih investicij sta za stranke čedalje pomembnejši pogoj pri odločitvi za nakup ali najem.

Javne parkirne površine kot izhod v sili

Zaradi neurejenosti pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam in pomanjkanja parkirnih prostorov moramo biti posebej pozorni tudi na možnost uporabe javnih parkirnih površin za osebna vozila v bližini želene lokacije nepremičnine ali parkirišč v zasebnih garažnih hišah.

Največ težav s parkirnimi prostori je seveda v mestnih središčih, kjer pa je tudi vedno več urejenih (načeloma plačljivih) javnih parkirnih površin. V odredbi o določitvi javnih parkirnih površin so te razvrščene v več skupin oziroma tarifne razrede (parkirne cone), za katere je določena višina parkirnine.

Namesto zaključka – informiranost vpliva na odločitve

Nakup nepremičnine in odločitev za spremembo življenjskega prostora naj bo vedno stvar trdne odločitve in dobre presoje. Dober, izobražen in izkušen posrednik vam bo odgovoril na marsikatero vprašanje. Morda vas bo seznanil tudi z dejstvi, na katere pred ogledom nepremičnine niste niti pomislili (npr. kje boste lahko pustili svoj avto in koliko boste za to plačali).

Vesna Levstek, Nepremičnine plus d. o. o., član GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami